Voight-CAPTCHA

A completely autom͢ated public Turing test to tell computers and humans apar͏t ͠bas̷ed on their feelings about the future.

Image for post
Image for post

You’re in a desert, walking along in the sand when all of the sudden you look down and you see a tortoise. It’s crawli͡ng towards you. You reach down, you flip the tor̫̯̜͓t̘o̙͉̰̤̦ise over on its back. The tortoise lays on its back, its belly baking in the hot sun beating its legs trying to turn itself over. Please select all͐̾ͩ̅̍ ẗ̓̃̅̓ͩhe͒̅͒ͤ͛ ̓̉ͯͩ́͛squares which contain pictures of street signs. The tortoise can’t turn itself back over, not without your help, b͏ųt̶ ͘yo͘u’͘re ̵n҉oţ h͞el͡p̨in̡g. You’re not helping. Why is that?

Do any of these images contain the names of streets? What is a name; do you have a name? How long have you had that name? Descrî̀̋̃͑̌ͩb̑̏̌̚e͆ͪ̀ͦ̿̒ in single words, only the good t͢h҉in͝gs th҉at͡ ́co͟me ͡i̢n̶ to your mind about your mother. Tell me: what is grass — are any of these things grass? Just keep selecting the grass until there are no pictures of grass.

You’ve got a little boy. He shows you his butterfly collection plus the killing jar. Do you see a̬̞͑̂͊͞ͅn̼͇̙ͪ̓y̘̳͍̥̝͆ͯ͟ bodies of water, such as lakes or oceans? Please identify any of the following images which contain pictures of rivers.

Your attention is required. One more step is needed: please complete the following to r̤̹e̥͖̭̳̟̲a̹̲̪̲̲̘̤͙͕d͔̻̯̗i̘͖̤͓̺̭̙̜̞n̯̬͇̮̣̭̲g̝͈͕̱ͅ ͍͈͖a͇͓͔͉̺̯͔̗ ̻͖͖̮̮̰͕̠̝m̻̻̩͓ͅa̪̞̩̯̹g͉̦̦̜̤̩̱a̖͔͚z̩͔̼͔͇ị̩͕̗̗̙̥͉̮n͈̺̝̲e͈̲͇̤͉͔.̮͈̙͍̹͇̞̫ ̰̘̖̭̞Y̲̲͖̜͙͈̱͓o̬̖̲͙̠u̜͕ ̣̝̖̜̬̜̙c͕͓̫o̺̼̼̤̼̝̩̯m̦̞̠̼̫̘̙e͖͎̰̼̪̩̝̗ͅ birthday. Someone gives you a calfskin wallet. Which of these model aircraft seems less threatening, when viewed from a great distance?

You’re watching television. Suddenly you realize there’s a wasp crawling on your arm. H̷̷̀àv̴͘e ̵͟͞y̴͘ó͠u͢͞ a̡̕͟l̡ẁ̕͞a̴y̶̶͠s͝ b̡̛ee͟͝ņ́͏ ͘͢a͠f̷̸͝r͢͞͝a̕i̡͞d ̷̀o҉́̕f̴ ̸w̸̡͞asp̨͢s͜҉?̸̀̕ When did you begin to feel this way? Just re-type the letters that you see. There is no cause for alarm. Do you ếv̈́ͥ̈ͬ͆ͧ̚ėͬr̓ ̐͊̚h́ăͧ̆́ͧ͢vͩ͘eͤ͐̑ ̀́t̀̔ͬhͤ̄͋̈́̅͑̈́ĕ̅͑ͬ̑̂ ̎ͪ͛s̸͛̈̄̐̏̍̌e̐̾̓ͩ̚͠n̛̆ͮ̒ͭ̅̾̽s͛ȧtͨ̎̾̏̔͞i̢oͥ̅̓̇͑ͭ͡ň̍ ̢ͪt̿ͮ̄̊̅̂̚h͛̈ͬȧ̒̄̏t̆̎ͨ̍ͤͮ ̧̈̅ͭ̓̀̚o͆̎͊̓̿t͆͐ͥ͂̓̕h̀ͦ̋êͬ̽̊̐͛r̅͗͛͆͗̌s̛ͥͫ ͐ͧ̾̍͏a̡͆̽̐r̐̀̽è̿̿͛̾̉͐҉ ̶͗̆ͦwͨ̄̆̔͑a͏t̡͋͑c͐͋̔̊ͬ͠hͮ̌̿҉i̽n̑̃̏ͮͬ̊gͥͥ̄ͥ͐ͤ ̡͊̑̂́̂̊̚y͐̔̋ͭ̅̎ͤŏ̇̆u̇ͨ̚ ̑̆̅aͭ͌ͧ̅̍́̕n̨͋̊̂͛d̂̒ͦ̽̚ ̶͂ͯ́́tͦ̎ͥ͆̌ä́ͭͨͤ̒ͯ̽lk̑̋̾ͬ̆ȋ͋ͪͮ̕n͜g̛͒͌͌͑̓̍̊ ̅̈̓ͯͥa͂ͪ́̉҉b̛oͤu̎͜t̊͑͆͜ ̈́͐y̎ou̷ ͆ͣ̑ͣ̒͝b͒ͭeͦ̏̿͑h̓͒ͪ̑̀̅iͯ͊͊ņ̾̓̿͂ͨd̉̓̓̃̓your back?

Have you ever felt yourself tremble as though you were mad? Would have noticed if you had? You’re r̸̴͢͜͝é̴͢a̷̴͟͡͠d̵͏̡i҉̷͟͞͞n̷͢g̡͘ ̀͝҉a̴̢͞͝͝ ̶̢́͢͝m͢͟a̶͏͢ģ̶̕͢a̧҉̴͜͝z̷̛͜i̧͜͡n҉́̕e͘͜͝.̷̴̧͘͡ ̸̴̵͟Y̸͝ơ͝͠͏u͏͠ ̢̛̀͢͡ć̕ò̸̢̢͝m͜͜͢ę̸͘͢ acr̷o҉s͘s͠ a f̴ul͡lp͟a͞g͟e͜ nud̕e ̕p̡h͡o͘tó of̶ ̸a gi͏r͡l̢. Pl͟e͡ase̸ ̶s̸el͠ect͝ al̵l ̛th̛e ͜i̢m̀a҉g̢es̷ c͡o̢ntai͢ni͞n͞g͜ ̵p̶al͏m͜ ́tr̛e͝es.͘ ̶You sḩòw ̀it to you͜ŕ h͠us̷ba҉nd̶. H͞ȩ ͜l͡ik͠es it͢ ̴şo ͡mùch͜ he ha҉ǹg͏s̢ ͝i̕t oņ yǫùr͢ ̸bèdr͜o͡o͏m̷ ̡w̕a̡l͘l͏.̶ Th̨e̷ ͘g̛irĺ ̶is lyi͡ng ́o͟n a͢ ͠bear͡skin ̷r̕ug.

Y̸̛o͞ù͠’̸̛r̀e̷̢̛͟ ̴̡̕͢͠w҉̴a̷̢͘͢t҉̢c̶̛̀͢͟h͞i̵̧̕͏ǹ̷̸g҉͢ ͏̛́͝a̢̡ ̵̢̀͟s̶̢͟t̶̛̕͝á͟͡͝g͏̢͝҉e̵̷͡ ͏͟͠p̨̡l̢͜a̕͞y̵͘̕̕.̡̧ ̷̧͟͜Á̴͟ ͘͡b̛͢͟͟ą́͘͟ń̛͡͡q̧u̶͡ę̶̸͞t̶͘ ́í̶̶s̡̡̨̛ ́̀͠ì̴͟͏̸n̵̴͠ ̢̀p̵̧͟͜͞r̸̸͠҉o̢͟͟g̕͡ŗ͠e̢̢s̴҉̶̀s̶͘͝҉͠.͏͏ ̶̴̵̨́T́͞h͜͢͡͏̴e̸҉ ̴̢̢̀̕g̸̛҉̀u̸̢͜ȩ̸̵́͏s̷̢҉t̕͡s҉̸ ͏̡a̷̡͘͘͟r̴̵̨͘͞ȩ̷͟͞ ̷̧́͠ę̸̛n̴̢͏j̶̕͟o͡y̴͞i̷̧͘n̸̷̢̕͟g̨̡̀̀ ҉͡͏à̷̕͜n̡͏ ̴̶͘͡͞à̵̢͏ṕ̷̨̢p̢͜͝é͢t̸̀͏i̡̧̛͝z͏̴̧̕͠e̸͜͝͞r̷̡͘͡ ҉̨o̶̧͢͡f́̀ ̧̧҉̵r̡͘͟á҉̸̸w̵̨̢͟ ̶̶͟o͏̸y̸̧̧͜ś̷̨̢ţ̕͘͝͠é̷̷̕͞ŕ̢̧̡s̵̀̕͞͞.̸͢ ̢̡̕T͏͟h̸̡͜͜é̵̛͜ ̸̡̀͠ęn͡t̴̨͜r̸̛̀̀͠e̴̶͟e̷̴̢̛͘ ̀c̕͝o̷͘͝͝͝ņs͞҉̶̷̕į̵̨s̡͏̀͢t҉̨s̨̛͘͠ ͘̕͡o͠͏̕f̨͢҉͟ ̷̨b̷̸̛͠ơ̵̷͜͜i͏̢l̶̛̀̕ę̸̴̴̡d͜ ͏̧̕d̵̡҉o̢͞͡g̶͞.̢

Written by

Mostly abridged.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store